Below you can find our general supply conditions. For delivery outside of the Netherlands, separate conditions apply. Contact us for more information.

Algemene leveringsvoorwaarden van LSB MedTech

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door Life Science Business/ LSB MedTech, verder te noemen “LSB”, en koper gesloten overeenkomsten van koop en verkoop en zijn tevens van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen betrekking hebbende op genoemde overeenkomsten. Uitsluitend de meest recente versie van deze voorwaarden heeft betrekking op toekomstige of vervolgovereenkomsten.

1.2 Alle offertes van LSB zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders in de offerte door LSB is bepaald. Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door LSB.

1.3 De koper doet door het sluiten van de koopovereenkomst afstand van eventueel door hem gehanteerde (inkoop)voorwaarden hoe ook genaamd en hoe ook gepresenteerd, zodanig dat enkel de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn op alle overeenkomsten, waaronder begrepen de totstandkoming en de uitvoering daarvan.

1.4 Alle (rechts)handelingen en gedragingen, die in het kader van de door ons met de koper gesloten overeenkomst door een functionaris of werknemer van de koper worden verricht, worden geacht bevoegd verricht te zijn namens de koper, en binden de koper. De koper kan zich er jegens LSB niet op beroepen dat terzake dezer handelingen of gedragingen geen bevoegdheid aanwezig is om de koper te vertegenwoordigen of te verbinden. 

Artikel 2 Prijzen
2.1 Alle prijzen zijn berekend in Euro en zijn exclusief BTW, verpakking, vrachtkosten, eventuele verzekeringskosten, tenzij uitdrukkelijk op de koopovereenkomst (offerte) schriftelijk anders is vermeld.

2.2 De door LSB gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op materiaal-loon-vrachtprijzen en valutaverhoudingen, die op de datum van de offerte gelden. LSB heeft het recht om alle na de offerte opgetreden verhogingen door te berekenen aan de koper.

2.3. De koper verplicht zich om de adviesverkoopprijs van LSB te hanteren. Dit om geen schade aan het productimago en de marktwaarde te brengen.

2.4. Indien de inhoud van artikel 2.3 niet door de koper nageleefd wordt, heeft LSB het recht om tijdelijk de levering op te schorten tot LSB samen met deze koper een passende oplossing gevonden heeft.

Artikel 3 Levering
3.1 Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat de levering franco is, worden de goederen vervoerd voor rekening en risico van LSB. In alle andere gevallen worden de goederen vanaf de door LSB aangewezen locatie naar de plaats van bestemming vervoerd voor rekening en risico van de koper.

3.2 De koper dient het juiste afleveradres en alle voor de aflevering noodzakelijke instructies bij de bestelling bekend te hebben gemaakt bij LSB. De koper is verplicht ervoor te zorgen dat de goederen op het opgegeven afleveradres tussen 08.00 -17.00 uur kunnen worden afgeleverd of gelost.

3.3 De koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze door LSB worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert, heeft LSB het recht de goederen op te slaan voor rekening en risico van de koper.

3.4 Indien de koper LSB of haar vervoerder niet in staat stelt direct bij aankomst af te leveren of te lossen, of door het ontbreken van juiste of voldoende instructies voor de aflevering voor LSB of haar vervoerder wachttijd of andere vertraging ontstaat, heeft LSB het recht de haar daardoor opgelopen kosten en/of schade aan koper in rekening te brengen en is de koper gehouden de kosten en/of schade aan LSB te voldoen.

3.5 Een opgegeven levertermijn is altijd indicatief en geen fatale termijn.

3.6 Een bij (af)levering van goederen verstrekte vrachtbrief of afleveringsbon wordt geacht de hoeveelheid van hetgeen is geleverd juist weer te geven tenzij de koper zijn bezwaar daartegen binnen 24 uur per fax of e-mail en binnen twee werkdagen bij aangetekende brief met ontvangstbericht aan LSB meldt. Ook al meldt de koper tijdig en op de juiste wijze aan LSB dat hem minder is geleverd dan op het document is aangegeven, geeft dat hem niet het recht de betaling op te schorten.

3.7 Bij aflevering van de goederen is de koper verplicht de staat van de verpakking te controleren en indien deze een gebrek vertoont daarvan een aantekening te maken op de vrachtbrief of afleveringsbon. Indien geen aantekening op de vrachtbrief of afleveringsbon is gemaakt, wordt de verpakking geacht deugdelijk en niet beschadigd te zijn geweest. Bij een ernstig gebrek aan de verpakking zal de koper in het bijzijn van de vervoerder de verpakking dienen te openen en het goed op eventuele beschadiging controleren. De koper informeert LSB terstond per fax of e-mail. Verder dient de koper binnen twee werkdagen na aflevering LSB per aangetekende brief met ontvangstbericht daarvan melding te maken.

3.8 Indien is geconstateerd dat het goed als gevolg van defecte verpakking is beschadigd, mag de koper het goed weigeren en dit aan de vervoerder mee teruggeven. De koper informeert LSB terstond hierover per fax of e-mail. Verder dient de koper binnen twee werkdagen na constatering en weigering per aangetekende brief met ontvangstbericht aan LSB daarvan melding te maken. 

Artikel 4 Overmacht
4.1 Indien LSB door overmacht verhinderd is te leveren of op normale wijze te leveren, zal zij al haar verplichtingen mogen opschorten tot de overmacht-situatie is geëindigd. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden, heeft elke partij het recht de overeenkomst te ontbinden zonder daardoor aan de andere partij enig vergoeding schuldig te worden.

4.2 Onder overmacht wordt, naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, tevens verstaan (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking bedrijfsbezetting, uitsluiting, import- of exportverboden door of vanwege een overheid, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de energielevering, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers of dienstverleners, dit alles zowel bij LSB als bij derden, waarvan LSB (de) goederen of diensten dient te betrekken.

4.3 LSB heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de overmacht-situatie intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.

4.4 Voor zover LSB bij het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of nog zal kunnen nakomen, heeft zij het recht het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte van de overeenkomst te factureren. De koper is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 De aansprakelijkheid van LSB is beperkt tot maximaal het bedrag van het goed exclusief BTW volgens de factuur van LSB met betrekking tot het goed waardoor de schade is ontstaan. Aansprakelijkheid voor verdergaande schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

5.2 LSB is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, winstderving, directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, orderverlies, bewerkings-kosten e.d. Derden kunnen nimmer aanspraken tegen LSB doen gelden, behalve voor zover deze voortvloeit uit de Wet productaansprakelijkheid en tot de maxima als op die wet gebaseerd. 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van LSB totdat de koper alle verplichtingen jegens LSB volledig is nagekomen. Indien enige factuur onbetaald is gebleven, strekt het eigendomsrecht zich ook uit tot alle goederen die eerder zijn geleverd en waarvan de factuur wel door koper is voldaan.

6.2 Door LSB geleverde zaken die onder haar eigendomsrecht vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

6.3 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere wijze te bezwaren.

6.4 Indien door derden beslag wordt gelegd op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, is de koper verplicht de beslaglegger op het eigendomsvoorbehoud te wijzen en LSB daarvan terstond te informeren.

6.5 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal. Op eerste verzoek van LSB overlegt de koper een afschrift van de verzekeringspolis. Op eerste verzoek van LSB draagt koper er zorg voor, dat de rechten uit hoofde van de verzekeringspolis voor zover deze betrekking hebben op de onder het eigendomsrecht vallende goederen aan LSB worden overgedragen dan wel dat LSB in die rechten wordt gesubrogeerd. 

Artikel 7 Betaling
7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, mits geen andere krediettermijn is overeengekomen.

7.2 Bij niet tijdige betaling is koper vanaf 14 dagen (of andere overeengekomen krediettermijn,  na factuurdatum zonder sommatie of ingebrekestelling 1% rente per maand, of een gedeelte daarvan, verschuldigd.

7.3 Indien koper ondanks sommatie niet betaalt, is zij, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die LSB genoodzaakt is te maken.

7.4 Bij nieuwe klanten wordt bij de eerste en tweede bestelling het volledige bedrag eerst vooruitbetaald door de koper.

7.5 LSB mag in alle gevallen 50% van het totale factuurbedrag van iedere bestelling vooruit vragen. 

Artikel 8 Klachten, afwijkingen en retourzendingen
8.1 Indien de goederen niet in goede staat zijn afgeleverd of naar het oordeel van de koper de ontvangen zaken niet overeenkomen met de order of niet alle bestelde goederen zijn geleverd, is de koper verplicht LSB terstond daarover te informeren per fax of e-mail. Verder dient de koper binnen twee werkdagen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging bij LSB daarvan melding te maken. LSB is niet verplicht te laat ingediende klachten te accepteren. Bij het indienen van de klacht geeft de koper een zo duidelijk mogelijke omschrijving van het gebrek.

8.2 Aan gebreken van of aan goederen kan koper slechts aanspraken tegenover LSB ontlenen als hij het gebrek gemeld heeft binnen acht dagen na ontvangst van de goederen. De melding dient bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan LSB plaats te vinden.

8.3 Indien de klacht een niet-zichtbaar gebrek betreft dat eerst bij gebruik van het goed blijkt en kan blijken, dient de koper binnen twee werkdagen na aflevering van het goed aan zijn klant per aangetekende brief met ontvangstbevestiging LSB daarvan melding te maken, maar nooit later dan één maand na factuurdatum van LSB.

8.4 LSB hoeft een klacht niet in behandeling te nemen zolang de koper enige factuur van LSB niet heeft voldaan.

8.5 Een klacht is niet gegrond, indien het goed niet is gebruikt overeenkomstig de gebruiksvoorschriften, onoordeelkundig is gebruikt, niet is gebruikt overeenkomstig de bestemming of het gebrek is ontstaan door onvoorzichtigheid van of aan de zijde van de koper.

8.6 Indien de klacht door LSB gegrond is bevonden, heeft zij de keuze de overeenkomst met betrekking tot het gebrekkige goed te ontbinden en de koper te crediteren dan wel het gebrekkige goed te vervangen door eenzelfde goed.

8.7 Goederen die voorwerp van een klacht zijn mogen uitsluitend worden geretourneerd aan LSB na vooraf gekregen schriftelijk bericht dat zij de goederen wenst terug te ontvangen. Geretourneerde goederen worden slechts geaccepteerd als ze compleet zijn, voorzien zijn van een kopie van de factuur, een omschrijving van het defect en vermelding dat het goed defect is geraakt binnen een maand na aankoop, en de retourzending voldoende is gefrankeerd. Indien de goederen niet uiterlijk binnen 8 dagen na een daartoe gedaan verzoek door LSB zijn terugontvangen, wordt verondersteld dat de koper alsnog de goederen wenst te behouden en de klacht heeft ingetrokken. In dat geval is de volledige koopprijs met betrekking tot het goed verschuldigd.

8.8 Indien naar aanleiding van een gegronde klacht LSB het gebrekkige goed heeft vervangen, dan wordt LSB geacht tijdig te hebben geleverd. 

Artikel 9 Toepasselijk recht
9.1 Op alle tussen haar kopers en LSB gesloten koopovereenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 De bevoegde rechter is de bevoegde rechter binnen het Arrondissement waar LSB is gevestigd.

Artikel 10 Slotbepaling
Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of in rechte vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. LSB en koper zullen dan in overleg treden om vervangende bepalingen overeen te komen, die naar doel en strekking overeenkomen met de nietige of vernietigde bepalingen.

EU office:

LSB MedTech B.V.
Ceresstraat 13
4811 CA Breda
The Netherlands

Contact information:

info@lsbmedtech.nl
sales@lsbmedtech.nl

The UAE office:

LSB MedTech Ltd.
P.o.Box 122022
Sharjah
The UAE